Ana sayfa Kadavradan Böbrek Nakli Yapılması İçin Aday Çağırma ve Görüşme

Kadavradan Böbrek Nakli Yapılması İçin Aday Çağırma ve Görüşme

Alıcı adaylarını, asla seçimi yapacak olan hekim çağırmaz. Hastayı evinden daha önce temas halinde olduğu organ nakli koordinatörü çağırır. Organ nakli koordinatörü konuşma esnasında alıcı adayına bir kadavra adayının olduğunu (kadavra donörün özellikleri ve olay hakkında ayrıntıya girmeden), tetkik edilmek üzere 4-6 alıcı adayının çağrıldığını söyler ve herhangi bir aktif enfeksiyonu yok ise (periton diyalizi hastalarına son iki ay içinde peritonit olup olmadıkları sorulur) tetkiklerini yaptırmak üzere organ nakli merkezine davet eder. Bu görüşmede hemodiyaliz hastalarına en son ne zaman diyalize girdiğinin sorulması, organ nakli yapılacak yerdeki diyaliz merkezinin zaman kaybetmeden hazırlanması açısından gereklidir.

Alıcı adayı organ nakli merkezinde organ nakli koordinatörü tarafından karşılanır. Alıcı adayını, ilgili hekimlere daha önce organ nakli merkezinde listeye alınırken hazırlanan muayene notları ve tetkikler ile birlikte teslim eder. Hekim alıcı adayını muayene etmeden kısaca organ nakli hakkında (medikal ve sosyal açıdan olumlu ve olumsuz yönleri, sosyal güvence) bilgi verir, çağrılan tüm adaylara seçimde nasıl bir yol izleneceği tüm ayrıntıları ile anlatılır. Organ nakli ile ilgili maddi konular hakkında bilgi asla hastayı nakil sonrası da takip edecek olan hekimler tarafından verilmez, bu görev organ nakli koordinatörüne aittir. Hastaya tüm bu bilgiler eşliğinde organ naklini kabul edip etmediği sorulur, olumlu yanıt alınırsa hastanın hazırlıkları ve muayenesi başlatılır.

Organ nakli koordinatörü muayene sonrası yapılacak tetkikler ve operasyon ile ilgili birimleri (biyokimya, acil servis, radyoloji, mikrobiyoloji, kan bankası, immünoloji, ameliyathane, anesteziyoloji vs.) önceden bilgilendirir. Herhangi bir gecikme veya karışıklık olmaması için organizasyonu sağlar. Alıcı adaylarının tetkiklerinin gerçekleştirilmesi, ulaşımı ve toplanmasında kendilerine bir görevli (tercihen bir hekim) eşlik eder.

Alıcı adaylarına seçim kararının bildirildiği görüşme aydınlık, düzenli ve tüm alıcı adaylarının oturabileceği büyüklükte bir odada yapılmalıdır. Görüşmeye katılan merkez elemanları mutlaka önlüklü olmalıdır. Görüşme sırasında oda kapıları kapatılmalı, görüşmeyi yönlendiren hekim tüm hastaların kendisini cepheden görebileceği bir konumda karşılarına oturmalıdır.

Hekim, görüşmeye girerken yanında mutlaka hastayı evinden çağıran ve daha önce temas halinde olduğu organ nakli koordinatörü yanında olmalıdır.

Muayene öncesi kısaca anlatılan seçim kriterleri, organ naklinin medikal ve sosyal açıdan olumlu ve olumsuz yönleri, finansal destek sorunları bu kez tüm ayrıntıları ile bir kez daha anlatılır. Özellikle kadavra donörden yapılan naklin riskleri, diyaliz ile kıyaslanması, graft ve hasta yaşam süreleri, nakil sonrası hastaların uyması gereken kurallar tüm ayrıntıları ile anlatılır. Bu bilgilerden sonra alıcı adaylarına konu ile ilgili olarak bir soruları olup olmadığı sorulur. Bu sorulardan medikal konular dışında olanlara (özellikle de konu hakkında tam olarak bilgi sahibi değilse) hekim kesinlikle cevap vermemeli, yanında oturan organ nakli koordinatörü hastaları bilgilendirmelidir. Bütün bunlardan sonra hastalara 10 dakika düşünme süresi verilir ve odadan çıkmaları istenir.

Bu sürenin sonunda hastalar birer tane hasta yakını ile tekrar odaya alınır. Daha önce hastaya anlatılanlar kısaca hasta yakınlarının yanında bir kez daha anlatılır ve her hastadan iyice bilgilendirildiğine dair teyit alınır. Bu kez hasta yakınlarına soruları olup olmadığı sorulur ve daha önce anlatıldığı şekilde bilgilendirilir. Tüm bunlardan sonra hasta yakınları alıcı adayları etki altında kalmaması amacıyla odadan çıkarılır.

Son aşamada tüm alıcı adaylarına ayrı ayrı organ naklini kabul edip etmedikleri sorulur. Kabul eden adaylara alıcı adayının seçiminde dikkat edilen noktalar bir kez daha ayrıntıları ile anlatılır. Seçilmiş olan 2 aday en son olmak üzere tüm adaylara tetkikler eşliğinde neden dışlandıkları veya neden seçildikleri anlatılır. Dışlanan adaylara sorunları hakkında bilgi verilir, tetkikleri kendilerinde kalmak üzere iletilir, problemlerinin çözümü konusunda yol gösterilir (gerekirse organ nakli merkezinde görüşmek üzere randevu verilir), tetkik sonuçları ve dışlanma nedenleri tarihi ile birlikte organ nakli merkezindeki belgelerine işlenir. Operasyon sırasında saptanabilecek ve alıcı adayının nakil olmasını engelleyebilecek bir olaya karşın tedbir amacıyla, en uygun üçüncü aday operasyonlar sonlanana kadar hastanede misafir edilir. 

Seçilen iki adayın yakınları görüşme odasına alınır. Hastaların yanında bir kez daha seçim kriterleri konusunda kısaca bilgi verilir. Hasta yakınları nakil sonrası karşılaşılabilecek problemler, ziyaret kısıtlılığı, odalara canlı çiçek alınmaması, sosyal güvenlik kurumları ile ilgili olarak yapmaları gerekenler vs. gibi konular hakkında tekrar bilgilendirilir. Yakınlarının yanında her iki seçilmiş alıcı adayına da  daha önceden hazırlanmış ve operasyon ve operasyon sonrası gelişebilecek tüm komplikasyonların ayrıntılı olarak anlatıldığı bilgilendirilmiş olur formları iki şahit eşliğinde imzalattırılır.

Seçim için çağrılan tüm hastaların sıralaması ve puanlaması Sağlık Bakanlığı bilgisayarlarında belirlenmiş bir şekilde gelir. Hiçbir kimsenin müdahale edemediği ve bilgisayar tarafından yapılan bu değerlendirme son derece adaletlidir.