Ana sayfa Kadavra Bekleme Listesi Süreci

Kadavra Bekleme Listesi Süreci

Bekleme Listesine Alınacak Alıcı Adayının Laboratuvar Araştırmaları

İmmünolojik değerlendirme Kan grubu, HLA doku tipi tayini, Önceden oluşmuş anti-HLA antikor tayini
Hematolojik değerlendirme Tam kan, Kanama zamanı, PT, PTT
Renal yönden değerlendirme Serum kreatininini, elektrolitleri, idrar kültürü, PTH
Metabolik değerlendirme Kan şekeri (açlık-tokluk), HbA1c (diabetiklerde), Lipid düzeyleri, Homosistein
Enfeksiyonlar Hepatit markırları, HBV DNA (HBV pozitif ise), HCV RNA (HCV pozitif ise), anti-HIV antikorları, EBV titresi, Herpes virüs titresi, Toxotest, PPD deri testi
Gastrointestinal değerlendirme GGK, Serum amilaz ve lipazı,, transaminazlar, bilirubin

Bekleme Listesine Alınacak Alıcı Adayının Değerlendirmesi

Kardiovasküler değerlendirme KB ölçümleri, Telekardiografi, EKG, EKO, Myokard sintigrafisi (özel durumlarda), Koroner anjiografi (özel durumlarda), Abdominal aort ekografisi,Karotis renkli doppler (>50 yaş), Alt ekstremite renkli doppler (ağır sigara içicileri, diyabetikler ve yaşlılarda)
Nefroürolojik değerlendirme USG (böbrek, mesane, prostat), Sistografi (özel durumlarda), Ürodinamik testler (özel durumlarda)
Gastroenterolojik değerlendirme Üst abdominal USG, Barium grafileri(özel durumlarda), Gastroskopi(özel durumlarda), Kolonoskopi(özel durumlarda)
Jinekolojik değerlendirme Pelvik ve adneks USG, Mamografi (>40 yaş), Pap test

Organ Nakline Hazır Olmak Nedir

Bekleme listesindeki hastalar diyaliz hekimlerinin önerdiği tedavileri harfiyen uygulayarak, diyaliz tedavilerine düzenli bir şekilde uyum göstererek, sigara içmeyerek, normal kiloya gelerek (çok zayıf veya çok şişman hasta uygun adaylar değildir) kendilerini nakle hazır tutmalıdır. Merkezimizde sigara içen hastalara asla böbrek nakli yapılmaz.

Hastalar bekleme liste formlarına yazdırdıkları telefon numaralarını sürekli açık tutmalıdırlar. Herhangi bir adres değişikliği, telefon değişikliği, nakil, vefat, önemli hastalık veya ameliyat durumunda organ nakli merkezi bilgilendirilmelidir.

Periton diyalizi hastalarının, organ nakli olabilmeleri için, en son geçirdikleri peritonit atağı üzerinden en az 2 ay geçmiş olmalıdır. Hastalar böbrek nakli için alıcı adayı olarak çağrıldıklarında hiç vakit kaybetmeden en kısa sürede organ nakli merkezine ulaşmalıdır

Hangi Kadavralardan Organ Alınamaz ?

Uzun süreli vücut ısısının düşüklüğü

•Böbrek tutulumu ile giden SLE (Sistemik Lupus Eritematozus) ve diğer romatizmal hastalıklar

•Ailesel/edinsel metabolik bozukluklar

•Orak hücreli anemi

•Derinin bazal hücreli kanseri veya SSS (Santral Sinir Sistemi) primer tümörleri hariç diğer kanserler

•Yaygın viral veya bakteriyel enfeksiyonlar

•Taşıyıcı AIDS (Edinilmiş Bağışıklık Yetersizliği Sendromu) hastası

•Vericinin intravenöz ilaç bağımlılığı

 İdeal Şartları Taşımayan (marjinal) Kadavra Vericisi Kimlerdir

•Vasküler /ürolojik anomalililer

•Arteriyel hipertansiyon

•Yüksek son plazma kreatinini (> 2.3 mg/dL)

•Uzun soğuk iskemi zamanı

•Yaşlı verici/ 5 yaşın altında verici

•HBV-HCV pozitifliği

•Zehirlenmeler

•Hafif böbrek hastalığı olan kadavra vericileri marjinal vericilerdir.

Son zamanlarda marjinal kadavra vericilerin oranı giderek artmaktadır. İdeal kadavra donörlerinden alınan nakillerle karşılaştırıldığında 1 yıllık graft sağkalımının marjinal donör kullanımı ile % 10-20 azaldığı ve ekonomik yükün arttığı saptanmıştır. Buna mukabil marjinal donör kullanımının kadavra nakil sayısını % 20-50 artırdığı bulunmuştur. ABD’de yapılan bir çalışmada bekleme listesindeki hastaların % 70’i çağrılmaları durumunda marjinal donörleri kabul edeceklerini beyan etmiştir. Bizde de organ nakli için çağrılıp, marjinal donör şansı teklif edilen hastaların hiçbirisi bu şansı reddetmemiştir. Merkez olarak, marjinal donörlerden böbrek nakli yapmanın (olayı alıcı adaylarına tüm ayrıntıları anlatmak ve rızalarını almak kaydıyla) organ bekleyen hastalara karşı bir sorumluluk olduğunu düşünmekteyiz.

Bekleme listesindeki hastaların ölüm oranları “düzenli olarak kontrollerine gelmeleri durumunda” diğer diyaliz hastalarına göre daha düşüktür. Buna rağmen organ nakli, her yaş grubundaki bekleme listelerindeki hastalarda bile 2-2.5 kat daha uzun bir ömür vaad eder.